Coaching

Taberna werkt met het uitgangspunt dat de prestaties van werknemers in de organisatie bepaald worden door hun potentieel minus eventuele belemmeringen. Mensen zijn vanuit hun aanleg, opvoeding, opleiding en ervaring vaak tot veel in staat. De effectiviteit van iemands inzet kan worden beperkt door allerlei gebeurtenissen. Coachen (individuele en intensieve begeleiding) kan daarbij als een persoonlijk leer- en veranderproces dienen.

Door middel van coachen leert de werknemer:

  • zijn eigen mogelijkheden kennen;
  • belemmeringen te zien en te kiezen om deze al of niet aan te pakken;
  • effectief professioneel te handelen;
  • verantwoording te nemen voor eigen keuzes en acties.

Wij hanteren als uitgangspunt dat coachen een vrijwillig proces is. De wezenlijke vraag van de gecoachte zal leidend zijn, de coach is daarbij faciliterend.

Coachingsprogramma's

Voorbeelden van recent uitgevoerde coachingsprogramma's zijn:

  • Coaching voor high potentials met als thema 'persoonlijke effectiviteit en leiderschap'. In dit programma worden  in 10 coachingsgesprekken de belangrijkste managementthema’s behandeld en vertaald naar de coachvrager. Een versnelde professionele ontwikkeling is het resultaat.
  • Coaching op (management)competenties. Vooraf worden de te ontwikkelen competenties nauwkeurig in kaart gebracht en in een coachprogramma omgezet van 5 tot 10 gesprekken. Het resultaat is meer vaardigheid.
  • Coaching bij onvrede of (dreigend) verzuim. In een voorgesprek met de deelnemer (en eventueel de opdrachtgever) en een uitgebreide persoonlijke intake worden de aandachtsvelden in kaart gebracht. Hierna volgt een plan van aanpak voor de korte en langere termijn. Het resultaat is het voorkomen of verkorten van verzuim en gemotiveerde medewerkers.

Het kiezen van een coach

Taberna vindt het van groot belang dat een goede werkrelatie ontstaat tussen de opdrachtgever, de deelnemer en coach. Wij gaan bij een vraag om coaching als volgt te werk.

De deelnemer heeft vaak al een duidelijke voorkeur voor een coach. In dat geval vindt het openingsgesprek plaats met deze coach. Komen deelnemer en coach tot een goede werkrelatie, dan blijft de inzet van deze coach gehandhaafd. Soms hebben deelnemers geen voorkeur. Taberna zet dan die coach in die het meest aangewezen lijkt. Na het openingsgesprek is het nog mogelijk dat er een definitieve coach toegewezen wordt. De voorkeur van de deelnemer is hierbij van groot belang.

We starten met een driegesprek: opdrachtgever, coach en deelnemer. We brengen daarin de vraag van alle partijen nauwkeurig in kaart. De start van het coachingstraject vindt plaats als alle partijen zich herkennen in de doelen en het verwachte resultaat.

In deze eerste fase maakt Taberna met de deelnemer en leidinggevende of opdrachtgever duidelijke afspraken over doelen, werkmethode, frequentie, locatie, kosten en evaluatiemomenten van het coachingstraject. Daarna kunnen alle partijen van start!

De data worden in onderling overleg bepaald. Wat betreft de locatie hebben wij goede mogelijkheden om op meerdere plaatsen in Nederland te coachen, maar we komen ook graag naar u toe. Wij gaan ervan uit dat beschikbaarheid en locatie nooit een belemmering zijn om tot goede afspraken te komen.